Dai Changren won the Chinese Championship

The Chinese Championship, which was held in a round-robin format, ended today. 12 chess players and 9 grandmasters participated.

Technical results:

1st place. Dai Changren – 7; 2. Zhao Jun – 6.5; 3. Xu Xiangyu – 6; 4. Li Di – 6; 5. Lou Yiping – 5.5;

6. Yan Liu – 5.5; 7. Yi Xu – 5.5; 8. Shanglei Lu – 5.5; 9. Jinshi Bai – 5.5

10. Yinglun Xu – 5; 11. Zeng Chongsheng – 4; 12. Xu Zhihang – 4

final position

Leave a Reply

Your email address will not be published.